Huurvoorwaarden Dansommer

Bij reservering van een vakantiehuis van dansommer via Dansk.nl of een website van Dansk Reizen BV zijn de voorwaarden van dansommer (leverancier ter plaatse) van toepassing. De voorwaarden van Dansk Reizen BV vormen een aanvulling op deze voorwaarden.

Let u op bij punt 5: het security pakket – zekerheid bij annulering is geen normale annuleringsverzekering. Het is gratis en het geeft u in bepaalde gevallen zekerheid, maar u heeft ook een eigen risico van 20% met een minimum van € 50,- en de verzekering geldt niet tijdens het verblijf. We raden u aan om naast deze zekerheid toch nog een reis- en/of annuleringsverzekering in Nederland af te sluiten. U kunt dit doen tijdens het boekingsproces op de website of via de reserveringsafdeling.

Mocht u vragen hebben over de voorwaarden van dansommer, dan kunt u contact opnemen met onze reserveringsafdeling.

Dansk BV treedt bij boeking op als bemiddelaar tussen u, de huurder en dansommer, de verhuurder. Dansk Reizen BV is dus NIET de verhuurder. Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Actuele voorwaarden kunt u via onze reserveringsafdeling opvragen.

 

Huurvoorwaarden Introductie

Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op elke huurovereenkomst die door bemiddeling van dansommer is aangegaan tussen een eigenaar van een vakantiehuis en een huurder. Naast deze huurvoorwaarden is ook van toepassing het bepaalde in het document ”Belangrijke Informatie”. Vóór aanvang van de huurperiode ontvangt de huurder een huurovereenkomst, een nauwkeurige routebeschrijving, en een nauwkeurige aanduiding van de plaats waar hij de sleutel van het vakantiehuis kan ophalen. Indien de huurder(s) het huis wens(t)en te (doen) gebruiken door een groep van zes of meer personen die geen gezin vormen, dient hij dit voor het aangaan van de huurovereenkomst te melden aan dansommer. Zowel dansommer als de eigenaar heeft het recht om een groep niet tot het huis toe te laten, indien dit niet vóór het aangaan van de huurovereenkomst is gemeld. Zowel dansommer als de huiseigenaar heeft het recht om, indien sprake is van gebruik door zo een groep, een hogere dan de gebruikelijke borgsom te verlangen en/of voorafgaande betaling door de huurder van de schoonmaakkosten te verlangen. Indien het een jongerengroep betreft, dan dient degene op wiens naam de reservering wordt gemaakt, op dat moment minimaal 21 jaar te zijn. Neem ook kennis van de praktische informatie van dansommer.

1. Huurperiode en sleutel

De huurperiode vangt aan op het moment dat het huis beschikbaar is op de in huurovereenkomst vermelde datum, en het huis dient op de in de huurovereenkomst vermelde vertrekdatum voor 10 uur in de ochtend te zijn verlaten. De sleutel van het huis zal uitsluitend aan de huurder worden overhandigd op vertoon van de originele huurovereenkomst, waarbij evident is dat het volledige huurbedrag reeds is voldaan.

2. Het vakantiehuis

2.1 De grootte van het huis

De in de huurovereenkomst vermelde oppervlakte van het huis is gemeten vanaf de uitwendige buitenmuren.

2.2 Aantal personen

Het huis en de daarbij behorende grond mogen niet worden bewoond door een groter aantal dan het in de huurovereenkomst of, bij gebreke van zo een mededeling in de huurovereenkomst, het in de catalogus of op het internet vermelde aantal personen, vanaf 3 jaar. Kinderen van jonger dan 3 vallen hier buiten. Voor hen dient de huurder zelf een (kinder)bed, lakens etc. te regelen. Informatie over deze mogelijkheid kunt u verkrijgen bij onze verkoopmedewerkers. Deze mogelijkheid is, indien van toepassing, tevens vermeld in de beschrijving van het huis en op internet. Als het huis of de bijbehorende grond door meer personen wordt bewoond dan maximaal is toegestaan, dan hebben zowel de eigenaar als dansommer het recht de huurder te sommeren om het aantal aanwezige personen terug te brengen tot het maximaal toegestane aantal. Als de huurder aan deze sommatie binnen 12 uur na het ontvangen van de waarschuwing geen gehoor geeft, hebben zowel de eigenaar als dansommer het recht om de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en is de huurder verplicht het huis onmiddellijk te ontruimen. Indien het een jongerengroep betreft (een groep van 6 personen of meer waarvan de meerderheid van de gasten een leeftijd heeft van onder de 21 jaar), kan extra borg of een verplichte eindschoonmaak worden verlangd. In geval van een jongerengroep dient degene die de reservering maakt, minimaal 21 jaar te zijn op het moment van boeken.

2.3 Tenten en caravans

Het is verboden om tenten, caravans en dergelijke op de bij het huis behorende grond te plaatsen. Zowel de eigenaar als dansommer heeft het recht om de huurder te sommeren om deze onmiddellijk te verwijderen. Als de huurder aan deze sommatie niet onmiddelijk gehoor geeft, heeft zowel de eigenaar als dansommer het recht om de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en is de huurder verplicht het huis onmiddellijk te ontruimen.

2.4 Huisdieren en allergieën

Noch de eigenaar, noch dansommer garandeert dat in het huis geen dieren aanwezig zijn geweest, ook niet als voor het huis in de huurovereenkomst, in de catalogus of op het internet of elders is aangegeven dat huisdieren niet zijn toegestaan. dansommer kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele allergische reacties. Het niet toestaan van huisdieren houdt bovendien niet vanzelfsprekend in dat de huiseigenaar zelf geen huisdieren heeft.

2.5 Geluidsoverlast

Noch de eigenaar, noch dansommer garandeert dat in het huis geen geluidsoverlast zal optreden door bouwwerkzaamheden, verkeer of door een andere oorzaak.

2.6 Boot

Stelt de eigenaar een boot ter beschikking dan is de huurder verplicht de boot op een verantwoorde, veilige manier te (doen) gebruiken en achter te laten, om de door de eigenaar en/of dansommergegeven gebruiksinstructies op te volgen en om de boot na gebruik boven de hoogwatergrens op het land te stallen. De huurder is aansprakelijk voor schade aan de boot, gebruikers van de boot en voor met de boot aan derden toegebrachte schade. De huurder is verplicht om alle personen die gebruik maken van de boot een passend reddingsvest te doen dragen. Noch de eigenaar, noch dansommer is verplicht om reddingsvesten beschikbaar te stellen. De huurder is verplicht om erop toe te zien dat kinderen jonger dan16 jaar alleen gebruik maken van de boot onder begeleiding van ten minste 1 volwassene. De huurder is verplicht om instructies over het gebruik van de boot opgesteld door de eigenaar of dansommer op te volgen en is zelf verantwoordelijk dat de juiste middelen aanwezig zijn. Indien voor het gebruik van de boot vergunningen, vaarbewijzen etc. benodigd zijn, dan is het de verantwoording van de huurder om hierover te beschikken. Overeenkomsten van boothuur tussen huurder en de huiseigenaar of een derde partij, vallen niet onder de verantwoording van dansommer.

2.7 Zwembad

Is in of bij het huis een zwembad aanwezig, dan is de huurder verplicht het zwembad op een verantwoorde, veilige manier te (doen) gebruiken en om de door de eigenaar en/of dansommer gegeven gebruiksinstructies op te volgen. De huurder is verplicht kinderen die niet beschikken over voldoende zwemvaardigheid uitsluitend onder toezicht van een volwassene van het zwembad gebruik te laten maken.

3. Prijzen en betalingen

Alle prijzen zijn vermeld in € (Euro) per woning, per week, tenzij anders aangegeven. De huurovereenkomst komt tot stand doordat de huurder verklaart een huurovereenkomst met betrekking tot een beschikbaar huis te willen sluiten, ongeacht of hij zijn verklaring mondeling, schriftelijk via internet, of per e-mail aflegt, en ongeacht of hij zijn verklaring doet aan een onderbemiddelaar van dansommer, zoals een reisbureau, of aan dansommer zelf. De wettelijke bedenktijd van zeven dagen als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is gezien de aard van de overeenkomst niet van toepassing op de overeenkomst tussen dansommer en huurder. Als de huurder de boeking heeft bevestigd, dan stuurt dansommer een bevestiging en wordt verzocht het te betalen bedrag in 1 of 2 termijnen te voldoen. Heeft de huurder echter gekozen voor elektronische communicatie (‘e-docs’), dan zal dansommer hem onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling een e-mail sturen met een link naar “Mijn Boeking”, en dient hij te betalen overeenkomstig de via die link te vinden instructies. De huurovereenkomst kan hij downloaden nadat hij het ingevolge de huurovereenkomst verschuldigde volledig heeft betaald. Bij betaling met een creditcard of ideal is de huurovereenkomst onmiddellijk na de boeking te downloaden. Tenzij anders vermeld in de catalogus of website en/of de daarbij behorende prijslijst is de overeengekomen huurprijs exclusief de kosten van het verbruik van elektriciteit, verwarming door olie, gas, brandhout of op andere wijze en water.

3.1 Bij het sluiten van de huurovereenkomst 56 of meer dagen voor aanvang van de huurperiode geldt het volgende:

De eerste aanbetaling bedraagt 25% van het totaal door de huurder verschuldigde bedrag en moet uiterlijk 8 dagen na het sluiten van de huurovereenkomst door dansommer zijn ontvangen. De tweede betaling bedraagt van 75% van het totaal door de huurder verschuldigde bedrag en moet uiterlijke 42 dagen vóór de aanvang van de huurperiode door dansommer zijn ontvangen.

3.2 Bij het sluiten van de huurovereenkomst minder dan55 dagen vóór aanvang van de huurperiode geldt het volgende:

Het totale door de huurder verschuldigde bedrag moet door dansommer uiterlijk 3 dagen na het sluiten van de huurovereenkomst, en altijd voor de aanvang van de huurperiode, zijn ontvangen. De huurder die de betalingsafspraken niet nakomt is zonder ingebrekestelling in verzuim. In dat geval is dansommer gerechtigd de huurovereenkomst te onbinden.

4. Toeristen belasting, overige belastingen en valuta

dansommer heeft het recht om de gevolgen van prijsverhogingen (niet zijnde de kale huursom), verhogingen van belastingen, heffingen en wijzigingen in wisselkoersen van Nederlands dwingend recht niet is toegestaan. Een en ander geeft de huurder niet het recht om de huurovereenkomst te ontbinden.

5. dansommer’s Security Pakket voor Zekerheid

bij Annulering – Zekerheidsgarantie bij baanverlies / start nieuwe baan – GeldTerug Garantie – Beste Prijsgarantie

Door het sluiten van de huurovereenkomst heeft de huurder recht op de dekking van het dansommer Security Pakket, zonder daarvoor een aanvullende vergoeding of premie verschuldigd te zijn. Het Security pakket bestaat uit;

5.1.1 Zekerheid bij Annulering

Zekerheid bij Annulering is van toepassing in gevallen waarin de huurder het verblijf in het gehuurde huis onmogelijk wordt gemaakt of aanzienlijk wordt belemmerd:

a. als gevolg van het feit dat na de sluiting van het huurcontract één of meer van de daarin genoemde personen of hun echtgenoot, kind, ouder, broer, zus, grootouder of kleinkind overlijdt, lijdt aan I) een acute ziekte of II) ernstig letsel heeft opgelopen waarbij I) ziekenhuisopname is vereist, II) door een arts bedrust is voorgeschreven of III) door een arts daarmee vergelijkbare maatregelen. Onder een acute ziekte wordt hierbij verstaan I) een nieuw ontstane ziekte, II) een gegrond vermoeden van een nieuw ontstane ernstige ziekte of III) een onverwachte verslechtering van een bestaande ziekte; of

b. omdat er kort voor aanvang van de overeengekomen huurperiode aanzienlijke schade als gevolg van brand of inbraak aan de privé-woning van de huurder is ontstaan of er een wilde staking in het eigen bedrijf van de huurder is uitgebroken.

5.1.2 Aanspraak onder Zekerheid bij Annulering heeft de huurder uitsluitend indien:

a. hij binnen 24 uur na het zich voordoen van een voorval als hiervoor sub a. of b. bedoeld en uiterlijk om 12.00u op de dag van aanvang van de overeengekomen huurperiode schriftelijk of telefonisch aan dansomer of de onderbemiddelaar via wiens onderbemiddeling de huurovereenkomst is totstandgekomen mededeling daarvan heeft gedaan; en

b. dansommer het schriftelijke bewijs ontvangt van het zich voordoen van een voorval als hiervoor sub a. en b. bedoeld, zoals een medisch rapport, overlijdensakte of een politierapport binnen 3 dagen (72 uur) van de vorenbedoelde mededeling door de huurder. De kosten van dit schriftelijk bewijs zijn voor rekening van de verzekeringnemer.

5.1.3

Dekking heeft de huurder vanaf de aanvang van de huurovereenkomst tot de aanvang van de huurperiode. De dekking eindigt bij aanvang van de huurperiode.

5.1.4

Gedekt is de overeengekomen huursom, verminderd met het eigen risico. Dit eigen risico bedraagt EUR 50,-

5.1.5

Overige kosten, zoals bijvoorbeeld het transport naar aanleiding van ziekte of ongeval, zijn niet gedekt. Wij raden de huurder aan om hiervoor in contact te treden met zijn eigen reis- of ongevallenverzekeringsmaatschappij. Vragen over de annuleringsgarantie kunnen uiteraard wel aan dansommer worden gesteld.

5.2 Zekerheidsgarantie

5.2.1

De Zekerheidsgarantie is van toepassing indien de huurder:

a. buiten zijn schuld onvrijwillig werkloos is geworden; of

b. de huurder als gevolg van het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst niet in staat is om vakantie op te nemen gedurende de overeengekomen huurperiode.

5.2.2

Aanspraak onder Zekerheidsgarantie in de hiervoor sub a en b bedoelde gevallen heeft de huurder uitsluitend indien dansommer uiterlijk 8 dagen voor aanvang van de overeengekomen huurperiode een schriftelijke melding ontvangt van een gebeurtenis als hiervoor sub a. of b. bedoeld.

5.2.3

De huurder die een aanspraak ontleent aan de Zekerheidsgarantie heeft, ter keuze van de huurder, recht op:

a. overdracht van de huurovereenkomst aan een derde; of

b. annulering van de huurovereenkomst en terugbetaling van de reeds betaalde, verminderd met een eigen risico van € 50,-.

5.2.4

Aanspraak onder de Zekerheidsgarantie heeft de huurder eveneens indien de huiseigenaar als gevolg van zijn insolventie het gehuurde huis niet beschikbaar kan stellen zoals overeengekomen. In zo een geval:

a. is dansommer verplicht een ander vakantiehuis beschikbaar te stellen;

b. heeft de huurder jegens dansommer recht op betaling van het verschil tussen de overeengekomen huurprijs en de huurprijs voor het vervangende huis.

5.2.5

Als het alternatieve huis dat wordt voorgesteld goedkoper is, dan zal het verschil aan de huurder worden terugbetaald

5.2.6

De ´no-risk´ garantie geldt niet in geval van force majeure (overmacht).

5.3.1 Geld-Terug-Garantie

De Geld-Terug-Garantie geldt alleen voor huizen met een binnenzwembad en is van toepassing als dit zwembad niet of slechts zeer beperkt bruikbaar is als gevolg van problemen met de verwarming en/of andere ernstige gebreken.

5.3.2

Aanspraak onder de Geld-Terug-Garantie heeft de huurder indien:

a. de huurder onmiddellijk na zijn aankomst in het huis bij dansommer reclameert; en

b. dansommer het (de) gebrek(en) niet binnen 24 uur na ontvangst van de reclamatie heeft verholpen; en

c. de gebreken niet te wijten zijn aan de huurder.

5.3.3

De Geld-Terug-Garantie geldt voor de periode van de dag waarop de huurder de klacht kenbaar maakt, tot de einddatum van de huurovereenkomst

5.3.4

De huurder die een aanspraak ontleent aan de Geld-Terug-garantie heeft, ter keuze van de huurder, recht op:

a. indien hij het huis verlaat, terugbetaling van een aan de resterende huurperiode evenredig deel van de overeengekomen huur; of

b. een vervangend vakantiehuis en recht op betaling van het verschil tussen de overeengekomen huurprijs en de voor het vervangende huis geldende huurprijs, evenredig aan de resterende huurperiode

5.3.5

De huurder die een aanspraak ontleent aan de Geld- Terug-Garantie, is geen vergoeding verschuldigd voor het schoonmaken van het aanvankelijk gehuurde huis.

5.3.6

De Geld-Terug-Garantie geldt niet in geval van force majeure (overmacht)

5.4.1 Beste-Prijsgarantie

Aanspraak onder de Beste-Prijs-Garantie heeft de huurder indien het huis bij een andere bemiddelaar dan dansommer, die gevestigd is in het land waar de huurder woont, geboekt kan worden in dezelfde periode en onder dezelfde omstandigheden, maar tegen een lagere prijs in Euro.

5.4.2

De huurder die een aanspraak ontleent aan de Beste-Prijs-Garantie heeft recht op betaling van een bedrag dat gelijk is aan het prijsverschil.

5.4.3

De Beste-Prijs-Garantie geldt niet voor prijsverschillen die veroorzaakt zijn door verhogingen van belastingen of heffingen.

6. Annuleringen/wijzigingen

6.1

De huurder heeft het recht om een huurovereenkomst schriftelijk te annuleren. Door een annulering eindigt de huurovereenkomst met ingang van de dag waarop zij door dansommer is ontvangen.

6.2.

Indien de annulering binnen het dansommer Security Pakket valt, dan geldt de procedure zoals in 5.1.4 staat. Valt de reden van annuleren niet binnen het dansommer Security Pakket, dan zijn de annuleringskosten als volgt:

6.2.1

Indien er sprake is van een vakantiehuis dat voor meer dan 14 personen beschikbaar is, dan kunnen worden de volgende annuleringskosten berekend:

a. voor reserveringen tot 70 dag voor aanvang huurperiode 25% van de het totale huurbedrag

b. vanaf 69 dagen voor aankomst 100% van de totale huursom

6.2.2.

Voor de overige vakantiehuizen geldt:

a. bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling: 25% van de reissom;

b. bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom.

c. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;

d. bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;

e. bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;

f. bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag:90% van de reissom;

g. bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom. De verschuldigde bedragen worden afgerond tot gehele getallen in Euro.

6.3

Als dansommer het huis na annulering kan verhuren gedurende de overeengekomen huurperiode en voor de overeengekomen prijs, dan worden de onder punt 6.2.b tot en met 6.2 g genoemde bedragen verlaagd tot 25% van de overeengekomen huursom, met een minimum van € 50,-.

6.4

Een dag als bedoeld onder 6.2 en 6.3 duurt van 00.00u tot 24.00u.

6.5

Indien de huurder uiterlijk op de 40e dag voor aanvang van de overeengekomen huurperiode een andere huurder aanbrengt om zijn huurovereenkomst over te nemen, voor dezelfde huurperiode en voor dezelfde prijs, dan aanvaardt dansommer deze nieuwe huurder tegen betaling van een vergoeding van € 50,-. De mededeling hiervan dient schriftelijk te worden toegezonden aan dansommer. De hier bedoelde vergoeding is niet verschuldigd indien dekking bestaat onder dansommers “Zekerheidsgarantie”.

6.6

dansommer aanvaardt geen overname van de huurovereenkomst vanaf de 40e dag vóór aanvang van de overeengekomen huurperiode.

7. Energie en telefoon facturering

7.1 Energie

In de vakantiehuizen waar de energie niet is inbegrepen in huurprijs (zie de symbolen bij elke huisbeschrijving in de catalogus of website) en waar er geen muntautomaat is voor elektriciteit, gas en/of water, wordt er een stroomkaart uitgereikt bij de sleutelovergave, of deze ligt op een duidelijk zichtbare plaats in het huis. De huurder moet op de stroomkaart de meterstanden invullen direct na aankomst. De elektriciteitsmeter toont niet de decimalen, dat wil zeggen, de meter geeft alleen hele kWh. aan. Ook is het mogelijk dat rode cijfers hele kWh. zijn. Na vertrek van de huurder leest onze service medewerker de meterstanden nogmaals af en deze lezing is de basis voor de raming van het stroomverbruik. Het vakantiehuis zal voorverwarmd zijn tot ongeveer 15 graden in de periode van 1 november tot 31 maart, ervan uitgaand dat het huis minimaal 3 dagen voor aankomst is geboekt. In de periode van 1 november tot en met 31 maart gelden de door de huurder genoteerde meterstanden, terwijl in de periode van 1 april tot en met 31 oktober de door dansommer genoteerde meterstanden gelden. Alle overdekte zwembaden die voor de huurperiode beschikbaar zijn, worden verwarmd, hetgeen passend is voor de hoge standaard van deze huizen. Daarom moet men rekening houden met extra energie kosten (elektriciteit, olie) voor het verwarmen van het zwembad, welke afhankelijk zijn van de weersinvloeden van verschillende jaargetijden, de temperatuur van het water en de grootte van het zwembad. Bij het betrekken van het vakantiehuis is de temperatuur van het zwembadwater ca. 24° (tenzij ten minste 3 dagen voor aankomst, om een hogere temperatuur is verzocht door huurder).Buitenbaden kunnen niet het hele jaar door gebruikt worden. Voor meer informatie hierover, zie “Belangrijke informatie” in de catalogus of de website.

7.2 Telefoon

Het eventuele gebruik van telefoon dient te worden gemeld bij vertrek. Het bedrag zal worden toegevoegd aan de energiekosten.

8. Waarborgsom

Op verzoek van de huiseigenaar staat er in het huurcontract omschreven dat er door de huurder bij afsluiting van het huurcontract of bij overgave van de sleutel een waarborgsom betaald dient te worden. De waarborgsom is voor de energiekosten en als zekerheid voor de vakantiehuiseigenaar bij eventuele schade aan het vakantiehuis en/of bij het ontbreken van of een toereikende eindschoonmaak. De hoogte van de waarborgsom is afhankelijk van de grootte en uitrusting van het vakantiehuis en staat vermeld in het huurcontract, in de catalogus of op de website. Voor een verblijf langer dan drie weken kan de bovengenoemde borgsom worden berekend per week en kan er betaling van een eindschoonmaak worden vereist en eventueel van tussentijdse schoonmaak, afhankelijk van de huurperiode. Afrekening van de waarborgsom geschiedt uiterlijk binnen drie weken na het verlaten van het huis. De kosten voor energie en het verbruik van telefoon zullen in mindering worden gebracht op de terug te betalen waarborgsom. Ook eventuele schade, kosten voor het ontbreken van of een toereikende eindschoonmaak en een verwerkingstoeslag zullen in mindering worden gebracht op de terug te betalen waarborgsom. Indien het totaalbedrag van de hiervoor genoemde kosten hoger is dan de betaalde waarborgsom, zal de waarborgsom worden ingehouden en zal het meerdere bij huurder in rekening worden gebracht. Bij verhuur van een vakantiehuis aan een groep personen tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode kan de gebruikelijke waarborgsom verhoogd worden met € 100 per persoon. Tevens kunnen er in deze periode aan de huurder de kosten van een verplichte eindschoonmaak worden opgelegd, afhankelijk van de duur van de huurperiode. Indien er sprake is van een jongerengroep (2.2) dan is NOVASOL/dansommer of de eigenaar gerechtigd om de borg te verhogen tot EUR 500,00 per persoon, te betalen bij aankomst. Indien er sprake is van een huurtermijn van langer dan 14 dagen, dan kan door de eigenaar/contactpersoon een verhoogde borg bij aankomst worden gevraagd.

9. De eindschoonmaak

De huurder is verplicht om het huis net, ordelijk en grondig gereinigd achter te laten. De huurder dient hierbij bijzondere aandacht te besteden aan het schoonmaken van de koelkast, diepvries, fornuis, oven, grill en sanitaire voorzieningen. De huurder wordt geacht het huis achter te laten in de staat waarin hij het zelf zou willen aantreffen. De kosten van niet of ontoereikend schoonmaken worden bij de huurder in rekening gebracht. Indien de huurder een eindschoonmaak heeft besteld, ontslaat dat de huurder niet van de verplichting de afwas te doen, de koelkast leeg te maken en het vakantiehuis voor vertrek op te ruimen. Als de huurder een keuze heeft uit het zelf schoonmaken of het uitbesteden en hij kiest voor uitbesteden, dan dient hij de eindschoonmaak bij dansommer of rechtstreeks bij de eigenaar te bestellen. Het is niet toegestaan om de schoonmaak uit te besteden aan een derde partij. De huiseigenaar of contactpersoon is gerechtigd om, indien er sprake is van een jeugdgroep (zie punt 2.2), een verplichte eindschoonmaak te berekenen. Indien er sprake is van een huurtermijn van meer dan 21 dagen dan kunnen na 14 dagen de kosten van een schoonmaak verplicht worden gesteld die vervolgens na iedere extra week opnieuw plaatsvindt.

10. Schades

De huurder dient als een goed huisvader zorg te dragen voor het gehuurde. De huurder dient het gehuurde in dezelfde staat op te leveren, waarin hij het heeft aanvaard, met uitzondering van slijtage ten gevolge van normaal gebruik van het gehuurde. De huurder is tegenover de vakantiehuiseigenaar verantwoordelijk voor schade aan het huis en/of de inventaris, die is veroorzaakt tijdens de huurperiode en veroorzaakt is door de huurder of anderen, die door de huurder zijn toegelaten in het gehuurde vakantiehuis. Schade aan het vakantiehuis en/of de inventaris, die ontstaat tijdens de huurperiode moet onmiddellijk worden meegedeeld aan dansommer en de eigenaar/contactpersoon ter plaatse. Klachten als gevolg van schade veroorzaakt tijdens de huurovereenkomst zullen door dansommer binnen drie weken na het verstrijken van de huurperiode aan huurder worden gemeld, tenzij de schade het gevolg is van frauduleus handelen van de huurder. De vakantiehuiseigenaar en/of dansommer doet bij iedere huurderswisseling een controle, waar eventuele gebreken en schade aan het huis en/of de inventaris, evenals alle defecten en een onvoldoende schoonmaak worden vastgesteld.

11. Gebreken, klachten- en afhandeling

Eventuele klachten of gebreken omtrent het vakantiehuis of een mogelijke schade die huurder constateert en niet door huurder is veroorzaakt, dient huurder binnen 72 uur na aanvang van de huurperiode te melden. Klachten met betrekking tot de schoonmaak dienen direct na aankomst kenbaar gemaakt te worden. Huurder dient klachten, gebreken of schades mede te delen aan de huiseigenaar of diens vertegenwoordiger (in Denemarken: de plaatselijke kantoren van dansommer). Indien huurder niet tevreden is over de wijze waarop de klacht wordt behandeld, dient huurder onmiddellijk telefonisch contact op te nemen met dansommer. Om contact op te nemen met dansommer kan huurder buiten kantooruren gebruik maken van de hotline +45 97 97 57 57. De huurder dient in dit verband de naam te kunnen noemen van de medewerker van dansommer die de zaak onder behandeling heeft. Tijdens het verblijf dienen klachten niet per email, maar telefonisch te worden gemeld. Schriftelijke klachten kunnen na thuiskomst worden gericht aan: dansommer, t.a.v. Klantenservice, Postbus 1379 5004 BJ Tilburg of per mail: service@dansommer.nl. De huurder dient te voorkomen dat de schade of gebreken aan het vakantiehuis verslechteren en dient er zorg voor te dragen dat de schade voor zowel de huiseigenaar als dansommer zo klein mogelijk blijft. In geval van een klacht dient huurder dansommer een redelijke termijn te gunnen om de klacht op te lossen. Indien huurder het vakantiehuis verlaat voordat de overeengekomen huurperiode is verstreken, zonder voorafgaande overeenkomst met dansommer, dan is dit voor rekening en risico van de huurder. De huurder is niet gerechtigd de huurovereenkomst tussentijds te beëindigen en de huurder heeft geen recht op enige schadevergoeding of korting, wanneer huurder heeft verzuimd dansommer de gelegenheid te geven de schade of klacht te verhelpen of verhuizing naar een ander, vergelijkbaar vakantiehuis mogelijk te maken. dansommer behoudt zich het recht voor huurder te verzoeken te verhuizen naar een vakantiehuis met een vergelijkbare prijs en kwaliteit, indien huurder heeft geklaagd over het vakantiehuis. Indien de ingediende klacht volgens de huurder niet naar tevredenheid is opgelost tijdens de huurperiode, zal deze voor verdere behandeling schriftelijk moeten worden ingediend bij dansommer binnen 14 dagen nadat de huurperiode is beëindigd. dansommer accepteert geen klachten op basis van het feit dat huurder meent dat andere huurders een betere vakantiehuis zouden hebben gekregen dan in de catalogus of website staat beschreven. dansommer zal zich te allen tijde inspannen aan speciale wensen van huurder tegemoet te komen, zoals bijvoorbeeld de locatie van het huis, maar dansommer geeft hierover geen garanties. Een eventuele door dansommer en/of de huiseigenaar te betalen schadevergoeding zal uitsluitend betrekking hebben op directe economische schade van huurder. ansommer en de huiseigenaar aanvaarden geen aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade of immateriële schade.

12. dansommer als tussenpersoon

dansommer bemiddelt in verhuur van vakantiehuizen, en heeft deze niet in eigendom. De huiseigenaren dragen de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de verhuurder. dansommer behartigt de belangen van de vakantiehuiseigenaren in verband met de totstandkoming, behandeling en afwikkeling van de huurovereenkomst. Indien een huurovereenkomst niet naar verwachting kan worden uitgevoerd om redenen die buiten de macht van dansommer liggen, bijvoorbeeld als gevolg van een executieveiling, tekortkoming aan de kant van de vakantiehuiseigenaar etc., dan heeft dansommer het recht om de huurovereenkomst te ontbinden met onmiddellijke terugbetaling van de reeds betaalde huurvergoeding. Echter, dansommer is ook gerechtigd huurder de keuze te bieden voor een ander soortgelijk vakantiehuis in hetzelfde gebied en tegen dezelfde prijs.

13. Locatie

De wetgeving die van kracht is op de locatie van het vakantiehuis, is op het vakantiehuis van toepassing.

14. Overmacht

14.1

Indien de uitvoering van de huurovereenkomst, als gevolg van onvoorziene omstandigheden of overmacht niet mogelijk is of aanzienlijk wordt bemoeilijkt zijn dansommer en het vakantiehuis eigenaar gerechtigd om de huurovereenkomst te ontbinden. Van onvoorziene omstandigheden of overmacht is onder meer sprake in geval van oorlog, buitengewone weersomstandigheden, natuur-en milieurampen, epidemieën, grenssluitingen, verkeersdrukte, stop van handel in valuta, stakingen, uitsluitingen en andere gevallen van overmacht. De vakantiehuiseigenaar en dansommer zijn in dit geval niet aansprakelijk voor eventuele kosten en schade van de huurder. dansommer heeft het recht om alle gemaakte kosten, met inbegrip van de boekingskosten in verband met beëindiging huurovereenkomst ten gevolge van overmacht van huurder te vorderen.

14.2

De vakantiehuiseigenaar en dansommer zijn niet aansprakelijk voor insectenoverlast in het huis of op het perceel waarop het huis staat en ook niet voor diefstal van of schade aan aan eigendommen van de huurder.

15. Overige informatie

15.1

Indien dansommer met huurder een specifieke schriftelijke overeenkomst afsluit die op één of meer punten afwijkt van de gebruikelijke huurvoorwaarden, blijven de overige gebruikelijke huurvoorwaarden onverminderd van kracht.

15.2

Vakantiehuizen worden verhuurd in de volgorde waarin ze geboekt zijn.

15.3

dansommer maakt ten aanzien van de juistheid van de in de catalogus of website en in deze voorwaarden opgenomen bepalingen een voorbehoud ten aanzien van beeld-, zet- en drukfouten.

15.4

Alle informatie in deze catalogus hebben wij te goeder trouw geprobeerd zo correct mogelijk weer te geven. Omdat de huizen eigendom zijn van de eigenaren is dansommer er niet verantwoordelijk voor als weergegeven informatie niet juist is doordat een eigenaar iets veranderd heeft zonder ons op de hoogte te stellen.

15.5

Deze catalogus is geldig voor alle huurovereenkomsten met een aankomst in de periode van 11-01-2014 tot 10-01-2015.

15.6

Voor alle huurovereenkomsten die betrekking hebben op de periode na 10-01-2015 is deze catalogus ook van toepassing, tenzij een nieuwe catalogus beschikbaar is. Die nieuwe catalogus zal dan van toepassing zijn, voor zover dat naar Nederlands recht is toegestaan.

15.7

Elk commercieel gebruik, geheel of gedeeltelijk nadrukken van deze catalogus is verboden op grond van de auteurswet.

15.8

Het is ook aan te bevelen om de secties «Belangrijke informatie» in de catalogus te lezen of op onze website www. dansommer.nl dat deel uitmaakt van de contractuele grondslag. Toevoegingen aan en aanpassingen op deze huurovereenkomst zijn alleen geldig als deze schriftelijk zijn overeengekomen. dansommer is slechts tussenpersoon en dus alleen verantwoordelijk als zodanig.

© Copyright juni 2013 Deze catalogus is gedrukt op milieuvriendelijk papier.

dansommer Catalogus Productie.

ANVR-Reisvoorwaarden dansommer is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen in deze reisgids worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen in deze reisgids tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze reisvoorwaarden zijn opgenomen in de ANVR- Informatiebrochure. De brochure bevat tevens de ANVR- Boekingsvoorwaarden en andere belangrijke informatie. Het boekingskantoor zal u een exemplaar van deze brochure verstrekken. Gebeurt dit niet, vraagt u er dan om. De bovengenoemde bepalingen zijn door dansommer zelf vastgesteld. Hierover heeft geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SociaalEconomische Raad. Behoudens de toegestane afwijkingen als bedoeld in art.1 lid 4 kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reisvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld om de positie van de consument verder te versterken. Stichting Garantiefonds Reisgelden dansommer is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds

Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:(een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Duurzaam toerisme

Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat ook aan volgende generaties aantrekkelijke bestemmingen kunnen worden aangeboden. De ANVR-reisbranche voelt zich hierbij betrokken en zet zich in voor Duurzaam Toeristisch Ondernemen (DTO). Zo voldoet ons bedrijf aan de ANVR-DTO verplichting, waarbij de reisonderneming o.a. een daartoe opgeleide coördinator heeft aangesteld die met goed gevolg een examen heeft afgelegd. Ook hebben wij een beleidsverklaring en een programma met praktische maatregelen opgesteld, waarin staat beschreven hoe wij nu en in de toekomst met de zorg voor het milieu omgaan. U kunt onze beleidsverklaring en programma m.b.t. duurzaam toeristisch ondernemen nalezen op de website www. dansommer.nl. Maar duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. U bent als vakantieganger daarbij een onmisbare schakel (zie www.anvr.travel.nl > Op Reis, Duurzaam Toerisme).

© Copyright 2017 DFB - Dansk.nl is onderdeel van DFB.nl, Dé Denemarken Vakantie Specialist (DFB Reizen BV). | Sitemap | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Inschrijfnr. K.v.K.: 53121007
Zoeken