Algemene Voorwaarden

Bij reservering van een vakantiewoning zijn de voorwaarden van de leverancier van de vakantiewoning of accommodatie van toepassing. De voorwaarden van DFB Reizen BV vormen een aanvulling op deze voorwaarden. Dansk.nl is onderdeel van DFB Reizen BV.

Naar de Algemene Voorwaarden van DFB Reizen BV

(Tekst gaat hieronder verder)

Algemene Voorwaarden DFB Reizen BV, gevestigd te Midwolda aan de Hoofdweg 99. Ingeschreven in het Handelsregister Groningen onder nummer: 53121007. BTW nummer: NL 85 07 55 542 B 01.


Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. DFB: de besloten vennootschap DFB Reizen BV, hierna te noemen DFB. Dansk Feriehus Bookingburo, Dansk, Dansk.nl en DFB.nl zijn handelsnamen van DFB.
 2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die DFB om informatie of een offerte heeft verzocht en/of opdracht heeft verstrekt tot bemiddeling bij de huur/verhuur van een of meer accommodaties in Denemarken of andere landen, alsmede alle andere bemiddelingswerkzaamheden (zoals boekingen voor boten, toegangsbewijzen etc.) in de meest ruime zin van het woord.
 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit dan wel direct verband houden met de bemiddelingsovereenkomst, een en ander in de ruimste zin van het woord.
 4. Overeenkomst: de bemiddelingsovereenkomst waarbij DFB, de opdrachtnemer, zich tegenover de andere partij, de klant, verbindt om als tussenpersoon werkzaam te zijn bij het tot stand brengen van een of meer overeenkomsten tussen de klant en derden ten behoeve van de klant.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, speciale acties, prijsopgaven en overeenkomsten die door DFB binnen het kader van haar onderneming worden verstrekt.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover zij schriftelijk tussen klant en DFB zijn overeengekomen.

Artikel 3 Toepasselijke algemene voorwaarden van verhuurders, reisorganisaties en partners

De algemene voorwaarden van verhuurders/reisorganisaties/partners ter plaatse zijn van toepassing. De klant aanvaardt de inhoud van deze algemene voorwaarden van de verhuurders/reisorganisaties/partners. Op verzoek worden deze voorwaarden door DFB onverwijld per mail of per post aan de klant toegezonden. Daarnaast zijn de algemene voorwaarden van DFB van toepassing op de met DFB gesloten bemiddelingsovereenkomsten.

Artikel 4 Aanvang en duur van de overeenkomst

 1. Alle offertes en/of prijsopgaven die DFB namens verhuurders/reisorganisaties/partners afgeeft, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald en gelden voor de door DFB opgegeven periode.
 2. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een reservering plaatst. Opdrachtbevestiging volgt in de vorm van een factuur die DFB namens verhuurders/reisorganisaties/partners verzendt. De reservering door de klant kan schriftelijk, telefonisch, per e-mail of via de website plaatsvinden. In alle gevallen geldt de dag van ontvangst van de reservering bij DFB als de dag waarop de opdracht heeft plaatsgevonden.
 3. Indien bij de reservering door de klant voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte of prijsopgave worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, wanneer DFB aan de klant schriftelijk bericht heeft gegeven met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
 4. Hoewel overeenkomsten bij voorkeur schriftelijk worden gesloten, kunnen, gelet op de korte termijn die in sommige gevallen voor de door klant verzochte werkzaamheden is vereist, klant en DFB (namens verhuurders/reisorganisaties/partners) niettemin ook telefonisch tot een overeenkomst komen. Het staat partijen vrij de totstandkoming van een overeenkomst met alle middelen te bewijzen.
 5. Wijzigingen in de overeenkomst (welke zowel schriftelijk als mondeling kunnen worden verstrekt) worden zoveel mogelijk na overleg met de klant toegevoegd en worden op basis van nacalculatie doorberekend aan de klant.

Artikel 5 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil of invloed van DFB onafhankelijke omstandigheid waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, maatregelen van een overheid in verband met gevaar voor terroristische aanslagen, brand, terroristische acties, oproer, stakingen, natuurrampen, storingen in het computernetwerk, ongevallen of stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen haar onderneming.
 2. DFB is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst voor zover deze tekortkomingen te wijten zijn aan overmacht en niet te wijten zijn aan haar schuld volgens de Nederlandse wet, de in Nederland geldende opvattingen en deze evenmin naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar rekening dienen te komen.

Artikel 6 Prijzen en betaling

 1. Alle aanbiedingen, prijsopgaven en overeenkomsten van DFB (gedaan namens verhuurders/reisorganisaties/partners) zijn altijd in euro’s tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 2. De gepubliceerde huursommen gelden per object per nacht of per object per week, tenzij anders vermeld en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals omschreven in de publicaties van DFB.
 3. Prijzen en tarieven op de factuur zijn gebaseerd op door klant verstrekte gegevens. Wijzigingen in de gegevens na reservering, die gevolgen hebben voor de inhoud van de overeenkomst worden op basis van nacalculatie doorberekend.
 4. DFB zendt klant namens verhuurders/reisorganisaties/partners een factuur. Betaling van minimaal 25% van het factuurbedrag door de klant dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, in euro’s, op de bankrekening van DFB. Het restant van het factuurbedrag moet uiterlijk 40 dagen voor ingang van de huurtermijn aan DFB zijn voldaan.
 5. Bij totstandkoming van een overeenkomst binnen 21 dagen voor ingang van de huurtermijn kan DFB aan klant extra administratiekosten in rekening brengen.
 6. Betaling van het volledige factuurbedrag dient te zijn geschied voor vertrek van klant naar zijn bestemming.
 7. DFB heeft, telkens wanneer door haar betaling van een deel van de factuur is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden voor rekening en risico van klant op te schorten tot op het moment dat de klant het betrokken bedrag aan DFB heeft betaald.
 8. De mogelijk negatieve gevolgen van niet-tijdige betaling door klant zijn volledig voor rekening en risico van de klant.
 9. Indien DFB namens verhuurders/reisorganisaties/partners om wat voor reden ook, binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst genoodzaakt is om de overeengekomen prijzen te verhogen, is de klant bevoegd om de bemiddelingsovereenkomst te ontbinden.
 10. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van een week, is DFB bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de klant aansprakelijk voor de totale door DFB geleden schade en gevolgschade, onder meer bestaande uit winstderving, boekingskosten, de kosten van ingebrekestelling, incassokosten en alle overige door DFB geleden schade.
 11. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van EUR 250,00.
 12. De klant is volledig aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, voortvloeiend uit de door hem/haar verstrekte opdracht, zowel voor zichzelf als de andere opgegeven deelnemers.

Artikel 7 Reclame/klacht

 1. Een klacht met betrekking tot de gereserveerde accommodatie dient direct na constatering bij het contactadres, of, wanneer geen specifiek contactadres in de reisbescheiden vermeld is, bij de receptie of contactpersoon ter plaatse gemeld te worden. Als de klacht niet binnen 2 dagen na indiening naar tevredenheid wordt opgelost, dient de klant deze telefonisch te melden aan DFB. Indien ook na bemiddeling door DFB de klacht niet naar tevredenheid van de klant is opgelost, dient de klant zijn klacht binnen één maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd via DFB in te dienen. DFB zal de klacht – zo nodig – vertalen en doorsturen aan de betrokken organisatie.
 2. Een klacht met betrekking tot het gefactureerde bedrag dient zo spoedig mogelijk maar in ieder geval schriftelijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de factuur aan DFB te worden kenbaar gemaakt.
 3. Een klacht als in het tweede lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van klant niet op.

Artikel 8 Toepasselijk recht/geschillen

 1. Op de met DFB gesloten bemiddelingsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen klant en DFB zullen berecht worden door de ter zake bevoegde Nederlandse rechter.

Midwolda, oktober 2014

Lees ook

Zoeken