Schadeverzekering

Let op: op dit moment worden er geen verzekeringen meer aangeboden via Dansk.nl, Dansk of Dansk BV. Onderstaande informatie dient als naslagwerk voor boekingen gemaakt bij DFB Reizen BV t/m 2020. 

(Tekst gaat hieronder verder)

Let op: op dit moment worden er geen verzekeringen meer aangeboden via Dansk.nl, Dansk of Dansk BV. Onderstaande informatie dient als naslagwerk voor boekingen gemaakt bij DFB Reizen BV t/m 2020. 

De Verzekering Schade Logiesverblijven die je bij reservering, via DFB Reizen BV, afsluit betreft de Kortlopende Verzekering Schade Logiesverblijven van Europeesche. 

In grote lijnen vallen onder de polisvoorwaarden van deze Schadeverzekering de volgende schades: 

 • Schade aan logiesverblijven, inventaris en speeltoestellen van het logiesverblijf;
 • Schade aan het gedurende het verblijf gehuurd kluisje als gevolg van het verlorengaan van de sleutel;
 • Schade aan de voordeur wanneer deze als gevolg van het verloren gaan van de sleutel moet worden opengebroken;
 • Het inhouden van de vooruitbetaalde borg in geval van schade aan een gehuurde boot. 

Uitkering wordt verleend als de verzekerde voor de schade aansprakelijk is en de schade hoger is dan € 25,-. De maximale uitkering bedraagt € 2.500,-. 

Afhandeling en schades
De Annuleringsverzekering, de Kortlopende Comfort Reisverzekering of de Verzekering Schade Logies en Verblijven worden op de  factuur van de accommodatie vermeld indien je de verzekering hebt afgesloten.  Deze factuur is tevens het  polisnummer. In geval van schade of vragen over de polis kun je contact opnemen met onze medewerkers.

Hoe dien je  een claim in?  
Kan je geboekte reis niet doorgaan of heb je vakantiedagen moeten missen? Meld dit dan eerst bij DFB Reizen BV. 

Onder voorbehoud van typefouten, wijzigingen en/of aanpassingen! Hieronder vind je de uitgebreide voorwaarden van de Kortlopende Schade Logiesverblijven Verzekering van Europeesche.

Voorwaarden Schadeverzekering

1 Begripsomschrijvingen
In de polis en voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Europeesche: Europeesche Verzekering Maatschappij N.V.
1.2 verzekerde: de op de polis genoemde persoon. Personen aan wie de Europeesche heeft meegedeeld van hen geen verzekering meer te zullen accepteren worden niet als verzekerde aangemerkt.
1.3 logiesverblijf: een gelegenheid om te logeren
1.4 premie: premie, kosten en assurantiebelasting
1.5 uitkering: vergoeding voor schade.

2 Geldigheidsduur
2.1 De verzekering is geldig binnen de in de polis aangegeven termijn. De verzekering is niet geldig als niet de hele verblijfsduur is verzekerd.
2.2 Binnen de geldigheidsduur van de verzekering geldt dat de dekking begint zodra verzekerde en/ of zijn bagage aan het begin van de overeengekomen huurperiode het logiesverblijf (waaronder ook een hotelkamer of een boot) betrekt en eindigt zodra verzekerde en/of zijn bagage aan het einde van de huurperiode het logiesverblijf verlaat.
2.3 Als de in de polis vermelde einddatum onvoorzien en buiten de wil van verzekerde wordt overschreden blijft de verzekering van kracht tot het eerst mogelijke tijdstip van terugkeer in de woning in Nederland.
2.4 Verlenging van de verzekering, anders dan bedoeld in 2.3, wordt geacht een nieuwe verzekering te zijn.

3 Premie
3.1 Betaling. Verzekerde is verplicht de premie voor het begin van de verzekering te voldoen.
3.2 Teruggave. Zodra de dekking is ingegaan bestaat geen recht op teruggave van premie.

4 Verzekeringsgebied
De verzekering is geldig in Europa.

5 Algemene uitsluitingen
5.1 Geen uitkering of hulp wordt verleend voor schade: 

5.1.1 als verzekerde of belanghebbende een onware opgave doet en/of een verkeerde voorstelling van zaken geeft. In dat geval vervalt het recht op uitkering voor de hele vordering, ook voor die onderdelen waarbij geen onware opgave is gedaan en/of verkeerde voorstelling van zaken is gegeven;

5.1.2 als verzekerde of belanghebbende nalatig is in het vervullen van enige krachtens deze verzekering op hem rustende verplichting;

5.1.3 die (in)direct verband houden met:

 • molest, waaronder wordt verstaan gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.

De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities daarvan, vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank  te s-Gravenhage is gedeponeerd

 • atoomkernreactie, waaronder wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt
 • in beslag nemen en verbeurdverklaren
 • het willens en wetens bijwonen van kaping, hi-jacking, staking of terreurdaad

5.1.4 ontstaan of mogelijk geworden door opzet, grove schuld of met de wil van verzekerde of belanghebbende

5.1.5 die (in)direct verband houden met zelfdoding van verzekerde, of een poging daartoe

5.1.6 bij of als gevolg van het deelnemen aan of het plegen van een misdrijf, of een poging daartoe

5.1.7 ontstaan of mogelijk geworden door gebruik door verzekerde van alcohol, bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen.

5.2 Geen uitkering wordt verleend voor schade ontstaan tijdens het beoefenen van activiteiten, waarbij willens en wetens een verbod of waarschuwing genegeerd wordt.

5.3 Geen uitkering wordt verleend voor schade ontstaan door het rijden of varen met het logiesverblijf met uitzondering van de vooruitbetaalde borg in geval van schade aan de gehuurde boot.

6 Algemene verplichtingen
6.1 Verzekerde of belanghebbende is verplicht:

6.1.1 al het redelijkerwijs mogelijke te doen ter voorkoming, vermindering of beperking van schade

6.1.2 de Europeesche alle in redelijkheid verlangde medewerking te verlenen en naar waarheid gegevens te verschaffen

6.1.3 de omstandigheden die leiden tot een verzoek om uitkering aan te tonen

6.1.4 originele bewijsstukken over te leggen

6.1.5 medewerking te verlenen aan verhaal op derden, eventueel door overdracht van aanspraken.

6.2 Verzekerde en belanghebbende zijn verplicht verzoeken om uitkering en/of hulpverlening onder opgave van verzekeringsgegevens en nota’s zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand na einde van de geldigheidsduur van de verzekering te melden door middel van toezending van een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan de Europeesche. Mededelingen hierbij gedaan dienen mede tot vaststelling van de schade en het recht op uitkering.

7 Schaderegeling
De Europeesche is belast met het (doen) regelen van schade, mede aan de hand van door verzekerde verstrekte gegevens en inlichtingen.

8 Terugvordering van niet-verzekerde diensten
Verzekerde is verplicht de rekeningen van de Europeesche ter zake van diensten, kosten en dergelijke waarvoor krachtens deze verzekering geen dekking bestaat, binnen 30 dagen na datering van die rekeningen te voldoen. Als deze rekeningen niet worden voldaan, kan zonder meer tot incasso worden overgegaan. De hieraan verbonden kosten zijn geheel voor rekening van verzekerde.

9 Dubbele verzekering
Als, zo deze verzekering niet bestond, aanspraak gemaakt zou kunnen worden op uitkering op grond van enige andere verzekering, al dan niet van oudere datum, of op grond van enige wet of andere voorziening, is deze verzekering pas in de laatste plaats geldig. Dan zal alleen die schade voor uitkering in aanmerking komen die het bedrag te boven gaat waarop verzekerde elders aanspraak zou kunnen maken.

10 Rechthebbende
10.1 Recht op uitkering bestaat alleen voor verzekerde.

10.2 Uitkering kan geschieden aan één verzekerde (tenzij andere verzekerden hiertegen, vóór betaling van de uitkering, schriftelijk aan de Europeesche bezwaar hebben gemaakt), dan wel aan degene door wiens bemiddeling de verzekering is afgesloten.

11 Verjaringstermijn recht op uitkering
Heeft de Europeesche ten aanzien van een vordering een definitief standpunt schriftelijk kenbaar gemaakt, dan vervalt ieder recht jegens de Europeesche ter zake van het desbetreffende schadegeval na verloop van 6 maanden. Deze termijn gaat in op de dag waarop de Europeesche dit bericht verstuurde.

12 Adres
Kennisgevingen door de Europeesche aan verzekerde geschieden rechtsgeldig aan zijn laatst bij de Europeesche bekende adres of aan het adres van degene, door wiens bemiddeling de verzekering is afgesloten.

13 Klachtenregeling
Geschillen en/of klachten die voortvloeien uit deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan:

 • de directie van Europeesche Verzekeringen, Postbus 12920, 1100 AX Amsterdam-ZO
 • de Stichting KiFid (Klachteninstituut Financiële dienstverlening), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag
 • de bevoegde rechter in Nederland naar de keuze van verzekerde of belanghebbende.

       Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14 Persoonsregistratie
Bij de aanvraag van een verzekering / financiële dienst worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door de Europeesche verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan de Europeesche uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. In dit kader kunnen deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacy-reglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode "Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen" van toepassing.
Een consumentenbrochure van deze gedragscode kunt u opvragen bij de Europeesche of inzien via www. europeesche.nl. De volledige tekst van de gedragscode kunt u bekijken via de website van het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl. U kunt de Gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag). Neem voor informatie contact op met uw verzekeringsadviseur.

15 Dekking Schade Logies Verblijven
15.1 Uitkering wordt verleend voor:

15.1.1 schade aan logiesverblijven, de inventaris en speeltoestellen en privézwembad in de tuin van het logiesverblijf, die verzekerde in huur of gebruik zijn gegeven

15.1.2 schade aan een gedurende het verblijf gehuurd kluisje als gevolg van het verloren gaan van de sleutel hiervan

15.1.3 schade aan de voordeur wanneer deze, als gevolg van het verloren gaan van de sleutel van het logiesverblijf, moet worden opengebroken

15.1.4 het inhouden van de vooruitbetaalde borg in geval van schade aan de gehuurde boot.

15.2 Uitkering wordt verleend als verzekerde voor de schade aansprakelijk is en deze hoger is dan €25,-.

15.3 De maximale uitkering bedraagt €2.500,- per huurovereenkomst.

16 Clausule Terrorismedekking
Het ‘Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.’ is op deze verzekering van toepassing.

Onder voorbehoud van typefouten, wijzigingen en/of aanpassingen! 

Zoeken
Marlous Lub met dochter Louise

Op deze plek deel ik mijn grenzeloze liefde voor Denemarken met jullie. Het is geen verrassing dat Denemarken mijn favoriete vakantieland is. Mijn opa en oma begonnen in 1985 hun droom: een eigen reisbureau dat uitgegroeid is tot dé Denemarken Specialist van Nederland. Met Dansk wil ik het verhaal van Denemarken verder vertellen – aan iedereen die het maar horen wil. Vol insider tips, reisinspiratie, droomplekken, routes én de leukste adresjes.

Via Dansk.nl boek je voortaan bij de Deense aanbieder rechtstreeks, je betaalt ook aan hen. Ik help je de vakantieadresjes te vinden. Je betaalt niets extra, maar ik zou het wel heel fijn vinden als je via Dansk.nl reserveert, dan krijg ik namelijk een kleine vergoeding en kan ik leuke tips en inspiratie blijven delen. Wil je meer weten? Lees dan hier mijn hele verhaal.

Vi ses!
Marlous